CZASOWNIKI REGULARNE

trabajar pracować
estudiar studiować
escuchar słuchać
hablar mówić
necesitar potrzebować
practicar praktykować
desayunar śniadać
usar używać
cantar śpiewać
bailar tańczyć
mirar oglącać/patrzeć
viajar podróżować
tomar brać
esquiar jeździć na nartach
pasear spacerować
organizar organizować
cominar chodzić
tocar dotykać
pasar wchodzić
comprar kupować
nadar pływać
comer jeść
correr biegać
leer czytać
aprender uczyć się
beber pić
deber musieć
comprender rozumieć
vivir mieszkać
escribir pisać
subir wchodzić (do góry)
recibir otrzymać
abrir otwierać