Archivo de la categoría: 3adc

CZASOWNIKI REGULARNE

trabajar pracować
estudiar studiować
escuchar słuchać
hablar mówić
necesitar potrzebować
practicar praktykować
desayunar śniadać
usar używać
cantar śpiewać
bailar tańczyć
mirar oglącać/patrzeć
viajar podróżować
tomar brać
esquiar jeździć na nartach
pasear spacerować
organizar organizować
cominar chodzić
tocar dotykać
pasar wchodzić
comprar kupować
nadar pływać
comer jeść
correr biegać
leer czytać
aprender uczyć się
beber pić
deber musieć
comprender rozumieć
vivir mieszkać
escribir pisać
subir wchodzić (do góry)
recibir otrzymać
abrir otwierać
Anuncios

IMPERATIVO-Tryb rozkazujący

Imperativo to hiszpański tryb rozkazujący. W tym artykule zapoznamy Cię z konstrukcją zdań w tym trybie, podstawowymi zasadami, które się do niego odnoszą oraz przedstawimy Ci do jakich sytuacji wykorzystujemy hiszpańskiego trybu rozkazującego.


PODSTAWOWE ZASADY IMPERATIVO

 • Imperativo występuje tylko dla 5 osób, ponieważ niema 1 osoby liczby pojedyńczej.
 • 2 osoba liczby pojedyńczej (tu) jest taka jak 3 osoba liczby pojedyńczej w czasie Presente de Indicativo.
 • W 2 osoba liczby mnogiej (vosotros/-as) w końcówce bezokolicznika zamieniamy -r na -d np. hablar w hablad.
 • W pozostałych osobach końcówki są podobne jak w Presente de Subjuntivo czyli w hiszpańskim czasie Presente w trybie łączącym.

ODMIANA CZASOWNIKÓW REGULARNYCH

Odmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w IMPERATIVO.
PODMIOT
HABLAR
COMER
VIVIR
tu
HABLA
COME
VIVE
el/ella/Vd.
HABLE
COMA
VIVA
nosotros/-as
HABLEMOS
COMAMOS
VIVAMOS
vosotros/-as
HABLAD
COMED
VIVID
ellos/ellas/Vds.
HABLEN
COMAN
VIVAN

ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

Często występują oboczności przy odmianie czasowników w IMPERATIVO w 2 i 3 osobie liczby pojedyńczej oraz 3 osobie liczby mnogiej u czasowników ktore również odmieniają się niewpełnii regularnie w Presente de indicativo.

por ejemplo:

Presente de Indicativo
Imperativo
CERRAR
CIERRO, CIERRES, etc.
CIERRA, CIERRE, CERREMOS, CERRAD, CIERREN

Występują również czasowniki, które się odmieniają całkowicie nieregularnie.

LICZBA POJEDYŃCZA
LICZBA MNOGA
tu
el/ella
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/ellas
decir
di
diga
digamos
decid
digan
hacer
haz
haga
hagamos
haced
hagan
irse
vete
vayase
vayamos
idos
vayanse
poner
pon
ponga
pongamos
poned
pongan

ZASTOSOWANIE

Imperativo używamy w następujacych przypadkach:

 1. Aby wydać rozkaz, instrukcję lub dać komuś poradę.

Przykład:

Dámelo. – Daj mi to.

Hágalo ahora mismo. – Niech pan(i) to zrobi natychmiast.

UWAGA!

Kiedy w Imperativo chcemy wyrazić jakiś rozkaz, polecenie, instrukcje, etc. bardzo często używamy zwrotu por favor.

Przykład:

Roberto pon la mesa por favor – Roberto nakryj do stółu, proszę.


IMPERATIVO I ZAIMKI OSOBOWE

IMPERATIVO {
+ Pronombre Reflexivo (me, te, se, nos, os, se)
+ Pronombre Objeto Directo ( lo, la , los , las)
+ Pronombre Reflexivo + Pronombre Objeto Directo

Pronombre Reflexivo – zaimek zwrotny.

W przypadku czasowników zwrotnych czyli takich które występują wraz z zaimkiem zwrotnym (me, te, se, nos, os, se)zaimki zwrotne zazwyczaj stoją za czasownikiem i przylepiają się do niego.

pj. Levantate

IMPERATIVO używany jest często wraz z zaimkami osobowymi, jak na powyższym schemacie, które odpowiednio odmienione przylepiane są do czasownika na końcu.

UWAGA! W przypadku czasowników zwrotnych, a w drugiej osobie l.mn. opuszcza się -d przy czasowniku.

Przykład:

callar calla(d) + os = callaos ( -d usuwamy.)

W przypadku Pronombre Objeto Directo ( lo, la , los , las) sytuacja jest w zasadzie analogiczna i rónież do końca czasownika przylepiamy odpowiedni zaimek.

pj. cogelo

BYC- SER/ESTAR/HABER

W języku hiszpańskim istnieją 3 sposoby wyrażania polskiego czasownika być. W tym dziale omówimy ich odmianę i zastosowanie praktyczne. Ich znajomość jest podstawą posługiwania się językiem hiszpańskim podobnie jak w języku angielskim czasownik to be.

1. SER
2. ESTAR
3. HABER


BYĆ
SER
ESTAR
Ja Jestem
(Yo) Soy
(Yo) Estoy
Ty Jesteś
(Tu) Eres
(Tu) Estas
On/Ona Jest
(El/Ella) Es
(El/Ella) Esta
My Jesteśmy
(Nosotros/-as) Somos
(Nosotros/-as) Estamos
Wy Jesteście
(Vosotros/-as) Sois
(Vosotros/-as) Estais
Oni/One Są
(Ellos/-as) Son
(Ellos/-as) Estan

Wyjaśnienie(1): pisząc zaimek np. (Yo) w nawiasie, rozumiem przez to odpowiednik angielskiego I, czyli mówiąc Yo soy w dosłownym tłumaczeniu na polski znaczy Ja jestem, jest to odpowiednik angielskiego I am. Jednakże podobnie jak w języku polskim często pomijamy osobę, ze względu na odmianę czasownika Być, podobnie w języku hiszpańskim ze względu na odmianę czasowników Ser i Estar pomijamy osobę, tzn. mówimy bardzo często Soy inteligente zamiast Yo soy inteligente. Brzmi to w tłumaczeniu na polski odpowiednio Jestem inteligentny i Ja jestem inteligentny

Wyjaśnienie(2): pisząc (Ellos/-as) rozumiemy, że osoba ma swój odpowiednik męski i żeński tzn. Ellos i Ellas ( zmienia się tylko końcówka) W języku hiszpańskim jeżeli mamy samych mężczyzn mówimy Oni ( Ellos ) jeżeli kilka kobietOne (Ellas) jeżeli zaś wśród grupy kobiet i mężczyzn, nawet gdy jest jeden mężczyzna mówimy Oni ( Ellos )


CZASOWNIK BYĆ – HABER

Oznacza on Być, Istnieć, Znajdować się w każdej osobie w czasie teraźniejszym występuje w postaci Hay i nie zmienia swojej formy.


Czym różni się SER i ESTAR ?

1. Ważną różnicą między tymi dwoma czasownikami stanowi fakt, że SER oznacza pochodzenie, a ESTAR miejsce przebywania

por ejemplo:

Soy de Lisboa – Jestem z Lizbony Estoy en Lisboa – Jestem w Lizbonie
Somos italianos – Jesteśmy Włochami Estamos en Italia – Jesteśmy ( przebywamy) we Włoszech

2. Inna różnica polega na tym, że SER używamy, aby mówić o (trwałych) cechach wyglądu i charakteru, a ESTAR, kiedy mówimy o samopoczuciu i stanach przejściowych ( choroba ).

Manuel es inteligente – Manuel jest inteligentny Maria esta enferma – Maria jest chora

Kiedy używamy HABER?

Mimo, że jego znaczenie zbliżone jest to SER i ESTAR stosuje się go jedynie w ściśle określonych kontekstach:

 • Czasownika Haber w czasie teraźniejszym przyjmuje bezosobową formę HAY ( czytaj: aj ), która w zależności od kontekstu może znaczyć “jest/są” lub “znajduje się/znajdują się”
 • Czasownik Haber odmienia się przez osoby, kiedy występuje w funkcji czasownika posiłkowego w czasach złożonych
 • Konstrukcji z czasownikiem Haber używamy wtedy, kiedy chcemy podkreślić sam tylko fakt istnienia czegoś lub kogoś w danym miejscu.

Por ejemplo:

En la nevera hay lecheW lodówce jest mleko

UWAGA!!!

Po HAY nie używamy rodzajników określonych. Stosujemy rodzajniki nieokreślone (un, una, unos, unas) albo słówka typu:

 • poco(s) -mało
 • mucho(s) – dużo
 • algunos – kilka

A także możemy zastosować liczebniki. (un, dos, tres, …. )

Por ejemplo:

En la cocina hay un gato – W kuchni jest (jakiś, jeden) kot.

En esta ciudad no hay muchos monumentos – W tym mieście nie ma wielu zabytków.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli np. mówimy En clase no hay dos ventanas rozumiemy przez to zdanie “W klasie nie ma 2 okien” , ale mogą być 1, 3 , 4 itd okien. Gdy chcemy powiedzieć, że w ogóle nie ma okien mówimy po prostu En clase no hay ventanas lub En clase no hay unas ventanas.


PORÓWNANIE HABER ( HAY ) I ESTAR

En la cocina hay un gato. – W kuchni jest kot El gato esta en la cocina – Kot jest w kuchni

W tym zdaniu chodzi jedynie o stwierdzenie obecności kota w kuchni, dlatego użwya się czasownika haber. Użycie rodzajnika nieokreślonego un oznacza, że osoba wypowiadająca to zdanie nie zna tego kota. Zdanie to dosłownie oznacza: “W kuchni jest jakiś kot”

Natomiast w powyższym zdaniu, przed rzeczownikiem gato pojawił się rodzajnik określony el dlatego, że osoba wypowiadająca to zdanie mówi o kocie, którego zna.

El camello jorobitas

Érase una vez un camello llamado Jorobitas.
Jorobitas se sentía muy desgraciado con sus dos jorobas y lloraba porque quería ser caballo.
Lloraba tanto que sus lágrimas eran como la lluvia que lo riega todo.Screen shot 2014-11-17 at 3.01.28 PM
Un día apareció una estrella en el cielo y Jorobitas vio a tres hombres con corona.
Eran los Reyes Magos que llegaban a caballo.Screen shot 2014-11-17 at 3.01.47 PM
Los Reyes vieron a Jorobitas y a ellos no les pareció feo, aunque tuviera dos jorobas.
Al contrario, les gustó aquel animal tan original y resistente y cambiaron sus caballos por camellos.
Jorobitas fue uno de ellos y se sintió muy feliz.

Autora: Ana María Santos Barba